Sklep Internetowy, dostępny w serwisie premiumwrzos.pl, prowadzony jest przez PHU ''WRZOS'' Michał Wrzos siedzibą przy ul. Harcerskiej 3 w Lubartowie (21-100),REGON: 060372077, NIP: 714-199-60-11, „Sprzedawcą” Adres poczty elektronicznej: biuro@premiumwrzos.pl 

* Od marca 2020 roku postanowiliśmy "pójść krok dalej " i nawiązać współpracę z kilkoma z największych marek na świecie. W swojej ofercie posiadamy już nie tylko piękne i wygodne modele  butów, ale proponujemy Państwu  również duży wybór odzieży, torebek oraz akcesoriów.

 I. Postanowienia ogólne
 1. Wysyłki zamówionych towarów realizowane są tylko na terenie Polski.
 2. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 3. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego premiumwrzos w serwisie www.premiumwrzos.pl
 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość e-mailową. O realizacji zamówienia Klient jest informowany również poprzez wiadomość e-mailową.
 6. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym w serwisie premiumwrzos.pl są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 II. Warunki dokonywania zakupów
 1. Zamówienia na towary można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego premiumwrzos w serwisie www.premiumwrzos.pl
 2. Wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia, („Formularz Zamówienia”).
 3. Klient który prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia i złożył zamówienia jest Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Regulamin określa, które jego postanowienia są adresowane wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 4. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Kupującego.
 6. Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem krótkich przerw na serwis Sklepu Internetowego.
 7. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 8. Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się telefonicznie z numerami wskazywanymi na stronie Sklepu Internetowego premiumwrzos w serwisie www.premiumwrzos.pl - kontakt do Sklepu Internetowego, bądź na adres e-mail biuro@premiumwrzos.pl. E-mail należy zatytułować: „Rezygnacja z zamówienia SMA nr…….”. Rezygnacja z realizacji złożonego przez Klienta zamówienia będzie skuteczna, jeżeli dotrze do Sklepu Internetowego przed wysyłką zamówionego towaru. Rezygnacja może dotyczyć całości zamówienia lub jego części. Jeżeli zapłata za zamówiony towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych na konto Kupującego.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co konsument może wyrazić zgodę. Konsument może od umowy odstąpić.
 10. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 11. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w Formularzu Zamówienia.
 12. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Kupującego wyrażonej w Formularzu Zamówienia.
 13. Kupujący, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Kupującego w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Kupującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 14. Udzielona przez konsumenta zgoda na dostarczenie treści cyfrowych nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 15. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionego towaru. Potwierdzenie obejmuje:
  a) paragon fiskalny,
  b) wypis z niniejszego regulaminu, który zawiera, w szczególności:
  • informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
  • informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 III. Czas i forma realizacji zamówień
 1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej lub pocztowej.
 2. Sklep Internetowy podaje czas wysłania zamówienia, jako termin, który jest podany w dniach, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie zamówienia do wysłania przez firmę kurierską, do dnia wydania towaru Kupującemu. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu zamówienia adres niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
 3. Celem uniknięcia sporów, Sprzedający informuje, że w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty (przelew szybki, standardowy i płatność kartą kredytową), czas doręczenia zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 IV. Sposób dokonywania płatności

 Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:

 1. płatność przelewem na podany nr konta bankowego(lub przez płatności shopera )
  *Dostępne formy płatności:
 2. Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro"
 3. b) płatność za pobraniem

Operatorem płatności realizowanych przez karty płatnicze jest BlueMedia S.A.

V. Koszty dostawy
 1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terenie Polski i jest realizowana dla bezpieczeństwa przesyłki i wygody Kupującego poprzez firmę kurierską i system paczkomatów.
 2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku dostaw wskazanym w Sklepie Internetowym premiumwrzos w serwisie www.premiumwrzos.pl
  a) Koszt dostawy jest zawarty na paragonie 
VI. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)
 1. Kupujący konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, stanowiącego załącznik dostępny na stronie Sklepu Internetowego, wysłanie podpisanego Formularza wraz z towarem na poniższy adres pocztowy Sklepu Internetowego.
 4. Firma PHU WRZOS Michał Wrzos uprzejmie prosi swoich Klientów, aby w przypadku zwrotów korzystać z powyższego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje.
  Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby lub podsiedziby:
 5. PHU WRZOS Michał Wrzos ul. Harcerska 3 21-100 Lubartów, PREMIUMWRZOS Galeria Stojadła 05-300 Mińsk Mazowiecki z dopiskiem "ZWROT –SKLEP, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.
 6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Kupujący konsument wskaże w Formularzu zwrotu numer rachunku bankowego albo adres dla przekazu pocztowego Sprzedający wg tego wskazania zwróci pieniądze.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.
  a) sklep internetowy premiumwrzos nie pokrywa kosztów zwrotnych za przesyłkę 
  b) w przypadku nie odebrania paczki pobraniowe konsument jest zmuszony zwrócić koszty transportu paczki w obie strony w innym przypadku sprawa zostaje skierowana do kancelarii prawnej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 12. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.
 11. Klient może wymienić zamówiony towar. Poprzez wymianę rozumie się zwrot zakupionego przez Klienta towaru na adres siedziby firmy tj. PHU WRZOS Michał Wrzos  oraz złożeniu ponownego (nowego) zamówienia na żądany towar.
 12. Bielizna, stroje kąpielowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie. 
 VII. Warunki reklamacji
 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na Formularzu Reklamacji premiumwrzos pobrać na stronie Sklepu premiumwrzos.pl.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres: PHU WRZOS Michał Wrzos  z dopiskiem "REKLAMACJA – biuro@premiumwrzos.pl lub biuro@premiumwrzos.pl 
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 12. Do Kupującego niebędącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy o Rękojmi za wady z Kodeksu cywilnego.
 13. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
 14. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 3.
 15. Konsument może przed skierowaniem roszczenia przeciwko Sprzedającemu do sądu powszechnego może skorzystać z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów.
VIII. Ochrona danych osobowych
 1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.
 2. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów objętych niniejszym Regulaminem.
 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.
 4. Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę.
IX. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego  w serwisie  i dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dokonali zakupów po dniu jego wejścia w życie.
 2. Pozostałych (Klientów, którzy dokonali zakupów u Sprzedawcy) Klientów obowiązuje wcześniejszy Regulamin, który znajduje się w archiwum Sklepu Internetowego.
 3. Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy, która to informacja będzie widoczna przez co najmniej 14 dni oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Klientów, którzy podali adres e-mail). Data wejścia w życie nowego Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Klientów, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla Klienta i Klient wyrazi na to zgodę.
 4. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego Sklepie Internetowym premiumwrzos w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego.
REGULAMIN ZAKUPÓW NA LIVE:

# Po zakończonej transmisji czekamy na potwierdzenie zakupu przesłane w wiadomości prywatnej na stronie "PREMIUM WRZOS" .

# W wiadomości podajemy ; - numer (y) zakupionych przedmiotów pokazanych na LIVE ( w przypadku zakupu obuwia także podanie jego rozmiaru ) . - dane adresowe do wysyłki wraz z numerem telefonu kontaktowego .

# W wiadomości zwrotnej potwierdzamy przyjęte zamówienie wraz z podaniem nr. rachunku i kwotą do przelewu .

# Na przelew czekamy do 24 h po podsumowaniu .

# Po zaksięgowaniu ustalonej kwoty na naszym rachunku towar wysyłamy do 7 dni roboczych .

# Możliwa wysyłka za granice ( po wcześniejszym ustaleniu jej kosztów )

# Koszt wysyłki krajowej wraz ze wszystkimi kosztami to 9,90 zł 

# Ze względów bezpieczeństwa ( Naszego i Waszego ) nie wysyłamy za pobraniem .( chyba że stałym klientom )

#Towar podlega zwrotowi, w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest możliwość wymiany na inny towar o podobnej wartości w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki !!!!

# Biorąc udział w transmisji LIVE akceptujesz regulamin !!!!

RODO

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zachodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

PHU WRZOS MICHAŁ WRZOS , w ramach wzajemnych relacji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przetwarza dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU WRZOS MICHAŁ WRZOS (sklep internetowy) w LUBARTOWIE, ul. HARCERSKA 3 21-100 LUBARTÓW,
 • Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres: ul. HARCERSKA 3 21-100 LUBARTÓW, mailowo na adres: biuro@premiumwrzos.pl 
  lub telefoniczne pod numerem +48 504-026-898 (właściciel firmy) 
 • Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umów i zamówionych usług oraz w celu działań marketingowych,
 • Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas, w tym: naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp
 • do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym upoważnionym przez nas odbiorcom, w tym: ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym dla nas pomoc prawną, podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne, instytucjom które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych,
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy i realizacji nawiązanych kontaktów biznesowych, a także w okresie, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Z poważaniem,

Michał Wrzos

WŁAŚCICIEL

PHU WRZOS MICHAŁ WRZOS

ul. Harcerska 3

21-100 LUBARTÓW